โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเมตตา ทาท่าหว้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส
ครู คศ.3

นายวันฉัตร ทับทิมแท้
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชา ภูริธร
ครู คศ.1

นางสาวน้ำหวาน ศิลมั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวิภา ชนะพาล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร เรืองโสภา
ครูอัตราจ้าง

นายจิรวุฒิ ต่อติด
ครูอัตราจ้าง