กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเมตตา ทาท่าหว้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิไลวรรณ ชัยจำรัส
ครู คศ.3

นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส
ครู คศ.3

นายวันฉัตร ทับทิมแท้
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชา ภูริธร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทนา พุทธเสน
ครูอัตราจ้าง