กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนานันท์ ทองแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสริมศรี บุญเกื้อ
ครู คศ.3

นางนิตยา วันนา
ครู คศ.3

นายปัญญา ปลูกชาลี
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ ก่านหงษ์
ครู คศ.3

นายปิยวัฒน์ ปัตถา
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ ลุมไธสงค์
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ เพิ่มพูน
พนักงานราชการ

นางสาวภิราภรณ์ แสนบุญ
พนักงานราชการ

นายปรพนธ์ งามประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง