โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชนานันท์ ทองแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ ก่านหงษ์
ครู คศ.3

นายปิยวัฒน์ ปัตถา
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ ลุมไธสงค์
ครู คศ.3

นายศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ เพิ่มพูน
พนักงานราชการ

นางสาวภิราภรณ์ แสนบุญ
พนักงานราชการ

นายปรพนธ์ งามประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง