กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์
ครู คศ.2

นายชูสกุล ทราบพรหมราช
ครู คศ.2

นางนิตยา ลาเหลา
พนักงานราชการ