โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์
ครู คศ.3

นายชูสกุล ทราบพรหมราช
ครู คศ.3

นางนิตยา ลาเหลา
พนักงานราชการ