กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิเดช ทิพย์สุนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวิทย์ ต่อติด
ครู คศ.3

นางวิไลลักษณ์ สารีสาย
ครู คศ.3

นายประสงค์ ปักษา
ครู คศ.3