โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิไลลักษณ์ สารีสาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิเดช ทิพย์สุนา
ครู คศ.3

นายชัยวิทย์ ต่อติด
ครู คศ.3