โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรำไพ ชนะจอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงษ์ บานฤทัย
ครู คศ.3

นายสุชาติ ตุงชีพ
ครู คศ.3

นายปกรณ์เกียรติ ภควัชสมบุรณ์
ครู คศ.3

นางสาวไพรินทร์ สุขปาน
ครูผู้ช่วย