กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบังอร มาฆะเซ็นต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงษ์ บานฤทัย
ครู คศ.3

นางรำไพ ชนะจอก
ครู คศ.3

นายคมสันต์ โพธิษา
ครู คศ.3

นางพัชรียา ข่าทิพย์พาที
ครู คศ.3

นายสุชาติ ตุงชีพ
ครู คศ.3

นายสุริยา วิเศษแสง
พนักงานราชการ

นายปกรณ์เกียรติ ภควัชสมบุรณ์
ครู คศ.3