โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกำธร พลโลหะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพิศ ทิพย์สุนา
ครู คศ.3

นางอังคณา ต่อติด
ครู คศ.3

นางเรณู ไพศาลพงศ์
ครู คศ.3

นางสาววิไลวรรณ นันตะเวช
ครู คศ.3

นางสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ
ครู คศ.3

นางสุพรรษา ดอนวิชา
ครู คศ.3

นายจตุรงค์ คงจตุพร
ครู คศ.3

นายศราวุธ ดลประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวธัญญาลักษณ์ รองแก้ว
พนักงานราชการ