กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกำธร พลโลหะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพิศ ทิพย์สุนา
ครู คศ.3

นางอังคณา ต่อติด
ครู คศ.3

นางเรณู ไพศาลพงศ์
ครู คศ.3

นางสาววิไลวรรณ นันตะเวช
ครู คศ.3

นางสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ
ครู คศ.3

นางสุพรรษา ดอนวิชา
ครู คศ.3

นายจตุรงค์ คงจตุพร
ครู คศ.3

นายศราวุธ ดลประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวธัญญาลักษณ์ รองแก้ว