โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกมลณัท คลังเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์
ครู คศ.3

นางเยาวภา สมนาม
ครู คศ.3

นางอำนวยพร เพิ่มเติม
ครู คศ.3

นางณัฐฐากร ปัตถา
ครู คศ.3

นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย
ครู คศ.3

นาวสาวณัฐพร ดำรงชาติ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา
ครู คศ.3

นางญาณภัทร ครองถิ่น
ครู คศ.3

นายบุญรอด นาอุดม
ครู คศ.1