โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงเยาว์ บานฤทัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสายสมร มาฆะเซ็นต์
ครู คศ.3

นางสมหวัง บำรุงพันธ์ุ
ครู คศ.3

นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอม
ครู คศ.3

นางเสาวลักษณ์ ทวีเงิน
ครู คศ.3