กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.สุรวุฒิ สุขเข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอม
ครู คศ.3

นางสุนทนา สุขเข
ครู คศ.3

นางสายสมร มาฆะเซ็นต์
ครู คศ.3

นางสมหวัง บำรุงพันธ์ุ
ครู คศ.3

นางนงเยาว์ บานฤทัย
ครู คศ.3

นางเสาวลักษณ์ ทวีเงิน
ครู คศ.3