คณะผู้บริหาร

นายถวิล มนตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมพิศ ทิพย์สุนา

ว่าที่ ร.ต.สุรวุฒิ สุขเข