โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
แนวทางที่โรงเรียนคอนสวรรค์จะดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดมีดังนี้
      1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรม ของศาสนาและวัฒนธรรมไทย
      2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงได้
      3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล
      4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตตามวิถีไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
      6. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล