โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล ชุมชน ร่วมสร้างสรรค์
มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ อยู่ในวิถีพอเพียง ภายในปี 2565