วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
ได้มาตรฐานสากล บนวิถีความเป็นไทย ภายในปี 2561