โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนคอนสวรรค์เป็นโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ 2548 ได้เปิดทำการเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของอำเภอคอนสวรรค์ และก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับ 4 ของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 173 หมู่ 12 บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140 บนเนื้อที่ 71 ไร่ 10 ตารางวาเปิดทำการสอนนักเรียนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 จนถึงปัจจุบันรวม 45 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาตามแนวทางของแผนการจัดการศึกษาชาติ มีเจตนารมณ์ที่จะอบรมสั่งสอนให้เยาวชนในอำเภอคอนสวรรค์มีความรู้ความสามารถ และใช้หลักธรรมทางศาสนาในการอบรมนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รู้จักรับใช้ผู้อื่นเสียสละและยึดคติพจน์ที่ว่า ซื่อสัตย์สามัคคีความรู้ดีมีวินัย นำพาไปสู่เป้าหมายและมีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่มีความหมายว่า การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม โรงเรียนคอนสวรรค์เคยได้รับรางวัลรางวัลพระราชทานเคยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จศึกษาพระใหญ่ใบเสมาเมื่อ พ.ศ 2536 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆจนได้รับรางวัลหรือได้รับยกย่องทั้ง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี การดำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน ควบคู่กับการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ด้วยความมานะพยายามของบุคลากรทุกคน จนถึงปัจจุบัน ทำให้เยาวชนอำเภอคอนสวรรค์มีโอกาสเรียนต่อมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน 82 คนนักเรียนจำนวน 1,013 คน โดยมีนายถวิลมนตรีเป็นผู้บริหารโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพได้มาตรฐานสากลบนวิถีความเป็นไทยภายในปี 2560