ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ธ.ค. 60 ถึง 16 ธ.ค. 60 กีฬาโซนหุบเขาจังหวัดชัยภูมิ
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ